• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Báo cáo 6 tháng thực hiện công tác đẩy mạnh học tập và lèm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 2018

29.11.2018 -

Tải Báo cáo tại đây!