• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm

13.11.2019 -

Thực hiện Công văn số 1567/SYT-TCCB ngày 10/6/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm, Bệnh viện Phổi đã tiến hành báo cáo như sau:

Chi tiết báo cáo tại đây!