• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

13.10.2022 -

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030,

Chi tiết xem tại đây!

Đến ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030,

Chi tiết xem tại đây!