• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Chi bộ Bệnh viện

BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
Trước 2006 cho đến tháng 9/2017

Đ/c : Lê Văn Đức – Nguyên Bí thư Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng


BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ HIỆN NAY
Từ tháng 10/2017 đến nay:

 

Đ/c : Lê Thành Phúc – Bí thư Chi bộ

 

Đ/c : Phan Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Chi Bộ

  • Quá trình xây dựng và phát triển :  

Đến  nay  Chi  bộ  bệnh  viện  có 11 đảng  viên, sự lớn mạnh của Chi bộ là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, trưởng thành của Bệnh viện về mọi mặt.
Chi bộ bệnh viện luôn phát huy vai trò của mình, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của bệnh viện.
Chi bộ bệnh viện thường xuyên học tập, quán triệt  Chỉ thị,  triển khai  các  đợt học  tập theo các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ bệnh viện đã triển khai nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Công  tác  giáo  dục  chính  trị  tư  tưởng  được Chi bộ coi  là  công  tác quan trọng hàng đầu, được thể hiện rõ trong Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy và kế hoạch công tác của lãnh đạo Bệnh viện.
Bệnh viện thường xuyên giáo dục nâng cao y đức, y thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên “ vừa hồng, vừa chuyên", luôn giáodục cán bộ đảng viên “Lương y phải như từ mẫu”, luôn lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ.

 

  • Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ bệnh  viện trong  giai đoạn 2017 - 2020:

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính tr ị tư tưởng cho cán bộ viên chức trong bệnh viện. Quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm mọichủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.
- Chăm lo giúp đỡ cán bộ nhân viên trong bệnh viện tích cực rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đ ại, trình độ quản lý Nhà nước, trình độ chính trị phù hợp với sự phát triển đi lên của Bệnh viện và của ngành.
-  Hoàn  thành  xuất  sắc  kế  hoạch  Nhà  nước  giao  cho Bệnh viện,  phấn đấu ngày càng đạt chuẩn theo tiêu chí đánh giá bệnh viện của Bộ Y tế.
- Làm tốt công tác xây dưng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

 

Đại hội Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2020