• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

20.05.2021 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi thư mời chào giá thiết bị Y tế/uploads/images/files/Thu%CC%9B%20mo%CC%9B%CC%80i%20cha%CC%80o%20gia%CC%81.pdf