• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023

13.04.2023 -

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138/CP ngày 24/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 360/KH-BYT ngày 16/3/2023 của Bộ Y tế về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 1201/KH-SYT ngày 30/3/2023 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023;

Bệnh viện Phổi đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023.

Chi tiết xem tại đây!