• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 10 năm 2023 của an Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

24.04.2024 -

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay;

 

Thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay;

 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-SYT ngày 16/01/2024 của S y tếtriển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay của Ngành y tế thành phố Đà Nẵng;

 

Ngày 29/01/2024 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ phận đảng viên, viên chức trong tình hình hiện nay.

Chi tiết văn bãnem tại đây!