• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHỤC HỒI CNHH

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

KTV Hoàng Công Dụng - Phụ trách khoa 

 

KTV Hoàng Công Dụng - Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

Tập thể khoa 

 Bộ phận chẩn đoán hình ảnh thực hiện các kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 

 

Máy chụp XQ

 

Bảng đọc phim 

Tin cùng chuyên đề