• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA DƯỢC

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Ds Nguyễn Thảo Tiên - Phó trưởng khoa Dược 

 

Ds. Nguyễn Thảo Tiên - Phó trưởng khoa Dược 


Tập thể khoa Dược

 

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng, quản lý công tác dược, vật tư y tế. Tổng hợp kế hoạch trang thiết bị y tế, theo dõi sử dụng thiết bị vật tư y tế và theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.