• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

Bs. Hà Thúc Văn - Trưởng khoa HSCC 

Bs Nguyễn Quốc Huy - Phó trưởng khoa HSCC

Chức năng nhiệm vụ:

Là Khoa Hồi sức cấp cứu, có nhiệm vụ khám, chẩn đoán, điều trị cho người bệnh lao và bệnh phổi trong toàn thành phố và cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh nặng vào viện và từ các khoa phòng khác trong viện chuyển tới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa.

 

Bs. Hà Thúc Văn - Trưởng khoa HSCC

 

Bs. Nguyễn Quốc Huy - Phó trưởng khoa HSCC

 

Điều dưỡng trưởng khoa HSCC - Vũ Thị Thanh Tâm

 

Tập thể khoa HSCC