• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Lãnh đạo bệnh viện

Giám đốc: Ths.BS  Lê Thành Phúc        
Điện thoại:  02363.769195
Email:  phuclt@danang.gov.vn