• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Lãnh đạo phòng hiện nay 

 

Bs Lê Thành Phúc - Trưởng phòng KHTH - Giám đốc Bệnh viện 

 

 

Tập thể phòng 

Chức năng, nhiệm vụ: 

 Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu t rách nhiệm trước giám đốc về: 

 - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. 

 - Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện. 

 - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện. 

 - Thường trực, triển khai công tác Quản lý chất lượng bệnh viện. 

•  Những thành tích đã đạt được : 

 Phòng Kế hoạch tổng hợp đã hoàn thành tốt nhiệm vụtham mưu cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện công tác chuyên môn  nghiệp vụ của bệnh viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, hàng năm các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

Đội  ngũ  cán  bộ  viên  chức  của  phòng  Kế hoạch tổng hợp  luôn  hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin  tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động giỏi. 

 Mỗi năm phòng kiểm tra, hoàn thiện đưa vào quản lýkhoảng 6000 hồ sơ bệnh án. Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án, đảm bảo phục vụ công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân, các cơ quan liên quan và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.