• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Lãnh đạo phòng hiện nay 

 

CN Trịnh Thị Thu - Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng bệnh viện 

 

Tập thể phòng Tài chính kế toán 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện. 

* Nhiệm vụ cụ thể: 

 - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi  của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 

 - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công táckhám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phítheo quy định. 

 - Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bện h viện. 

 - Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.  Thực  hiện  các  nghiệp  vụ kế  toán  lao  động  tiền lương,  chế  độ  chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thuchi của bệnh viện. 

 - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. 

 - Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. 

 - Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện. 

•  Những thành tích đã đạt được : 

 - Tập thể phòng Tài chính Kế toán luôn làm tốt công tác quản lý kinh tế trong y tế, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được cấp. Đảm bảo thu chi thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

 -  Tập  thể  cán  bộ nhân viên  phòng  Tài  chính  Kế toánđã  luôn nỗ  lực phấn đấu, đoàn kết, gắn bó, vững vàng về chuyên mônnghiệp vụ và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.