• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo Tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Qúy IV năm 2020

03.12.2020 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Thông báo Tuyển dụng Hợp đồng lao động Qúy IV năm 2020