• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo về việc trông giữ xe có thu phí

26.11.2018 -

- Thực hiện Nghị quết số 176/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Thực hiện Công văn số 2150/SYT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện thu tiền dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện công lập,

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiến hành triển khai thực hiện thu tiền trông giữ xe tịa bệnh viện.

Chi tiết tại đây!