• :
 • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Văn bản

 • Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
 • Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 Tải về
 • Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
 • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Tải về
 • Chỉ thị 29-CT/TU Tải về
 • Chỉ thị 27/CT-TTg Tải về
 • Chỉ thị 26-CT/TTg Tải về
 • THÔNG TƯ 51/2017 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ Tải về
 • Báo cáo thực hiện PCCC 6 tháng cuối năm 2017 Tải về