• :
 • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Văn bản

 • Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
 • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Tải về
 • Chỉ thị 29-CT/TU Tải về
 • Chỉ thị 27/CT-TTg Tải về
 • Chỉ thị 26-CT/TTg Tải về
 • THÔNG TƯ 51/2017 HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ Tải về
 • Báo cáo thực hiện PCCC 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
 • Quy chế dân chủ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Tải về
 • Kế hoạch triển khai hệ thống văn bản QPPL Tải về
 • Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 29 năm 2017 Tải về