• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Văn bản

  • Quy chế dân chủ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Tải về
  • Kế hoạch triển khai hệ thống văn bản QPPL Tải về
  • Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 29 năm 2017 Tải về
  • Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 09-CT-TW Tải về
  • Báo cáo chương trình An sinh xã hội 2017 Tải về