• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

14.01.2021 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN PHỔI
Số: /TB-BV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 805 /QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
I. Tiêu chuẩn, điều kiện
1. Tiêu chuẩn

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và  đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Điều kiện
a) Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo kế hoạch này.

II. Số lượng cần tuyển
1. Số lượng viên chức cần tuyển là 32 người
2. Bệnh viện tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng.

( Theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng đã được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 805 /QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020)
III.Hình thức, nội dung tuyển dụng
1. Hình thức: Xét tuyển

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;
b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức;
c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí, chức danh đăng ký dự tuyển;
d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Nội dung tuyển dụng
Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Thang điểm: 100 điểm
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi không có quá 15 phút chuẩn bị).
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ
trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệm tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
- Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển viên chức, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) vị trí việc làm tại các khoa trong bệnh viện thì sẽ bị xoá tên trong danh sách dự tuyển. (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tại địa chỉ website www.bvpdn.org và website của Sở Y tế tại địa chỉ https://soyte.danang.gov.vn.)
2. Thời gian
Thời gian thực hiện việc quy trình tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

a) Ngày 10/01/2021: Thông báo kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ website: http://soyte.danang.gov.vn/, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tại địa chỉ website: http://www.bvp.org.vn/ và tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tổ 53 phước Lý, phường Hoà Minh, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng;
b) Ngày 11/01/2021 đến hết ngày 09/02/2021: Phát hành, hướng dẫn và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Trong thời gian 30 ngày kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
c) Ngày 25/02/2021: Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 tại bảng niêm yết của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và thông báo trên trang thông tin điện tử Bệnh viện Phổi Đà Nẵng,
d) 14g ngày 12/03/2021: Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tập trung tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (Tổ 53, phước Lý, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để nghe hướng dẫn và quy chế xét tuyển.
e) Dự kiến ngày 16/3/2021 đến ngày 17/3/2021: Tổ chức xét tuyển vòng 2. Nếu thời gian thi có thay đổi, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sẽ thông báo tại địa chỉ website: http://www.bvp.org.vn vào ngày 12/03/2021;
Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tổ 53, phước Lý, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
f) Tổ chức xét tuyển và tổng hợp kết quả xét tuyển: Sau ngày kết thúc tổ chức xét tuyển;
g) Niêm yết công khai điểm kết quả xét tuyển tại bảng niêm yết và trang thông tin điện tử của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: Sau khi hoàn thành việc tổng hợp.
h) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, Hội đồng xét tuyển viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, công nhận kết quả trúng tuyển;
i) Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 15 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, đề nghị truy cập website www.bvpdn.org hoặc liên hệ đơn vị: Bệnh viện Phổi Đà
Nẵng. Tổ 53, Phước Lý, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Số điện thoại: 02363.767.626.
Trên đây là thông báo của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức năm 2021.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Website bệnh viện ;
- Các khoa, phòng trong bệnh viện;

 

 Tải các file đính kèm tại đây:

Thông báo tuyển dụng
Phiếu đăng ký dự tuyển
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2021