• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Khen thưởng về cải cách hành chính

06.12.2019 -

Đề ghi nhận sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong công tác cải cách hành chính, ngày 04/12/2019, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành quyết định khen thưởng cho phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của phòng cũng như của bệnh viện.

Quyết định tại đây!