• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MAY TRANG PHỤC NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022

30.08.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi Thư mời chào giá May Trang phục nhân viên y tế năm 2022 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

/uploads/images/files/748_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf