• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch triển khai học tập và lèm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử năm 2018

29.11.2018 -

Tải kế hoạch tại đây!

Mẫu bản cam kết tại đây!