• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

hoạt động bệnh viện