• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Cải cách hành chính - Chỉ thị 29-CT/TU - Chỉ thị 14/CT-UBND- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Quy tắc ứng xử