• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hội nghị triển khai Nghị quyết : Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

13.03.2019 -

Ngày 12/3, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị học tập,quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII tới cán bộ y tế làm việc tại đơn vị.

Hội nghị được Ths.Bs. Lê Thành Phúc- Giám đốc bệnh viện chủ trì giới thiệu các nội dung trong Hội nghị lần thứ 8, gồm : Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn dến năm 2045; Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Ths.Bs.Lê Thành Phúc triển khai nội dung Nghị quyết lầm thứ 8, khóa XII cho các cán bộ trong đơn vị .