• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

28.04.2021 -

Hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện Công văn số 146/SYT-VP ngày 20/04/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân" Bệnh viện Phổi tổ chức cuộc thi trực tuyến với hình thức và nội dung như sau:

 

Đối tượng thi: Toàn thể Công chức, viên chức, người lao động, Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Nội dung thi: Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập trên Trang thông tin điện tử của Vụ pháp chế- Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn.

Link tham gia cuộc thihttp://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn

 

Phòng TCHC- BVP thông báo để công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

/uploads/images/files/353_BVP_TCHC_signed_signed%20(1).pdf