• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lãnh đạo phòng hiện nay

 

CN Phan Thị Thu Hoài - Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

 

Tập thể phòng Tổ chức Hành chính 

 

Chức năng nhiệm vụ : 

Phòng Tổ  chức  hành chính  là phòng nghiệp vụ,  chịu  sự  lãnh  đạo trực  tiếp  của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện. 

•  Nhiệm vụ cụ thể : 

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ  lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. 

-  Xây  dựng  lề  lối  làm  việc  và  quan  hệ  công  tác giữa các khoa,  phòng,  trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc liên quan. 

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện. 

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. 

- Phối hợp với  các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội. 

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết. 

•  Thành tích đã đạt được : 

Kế thừa và phát huy nhiệm vụ của cán bộ đi trước, qua gần 10 năm phát triển và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảngbộ, Ban giám đốc Bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên phòng Tổ chức cánbộ đã luôn nỗ lực, phấn đấu. Trước thực tế Bệnh viện còn nhiều khó khăn, phòng Tổ chức rất ít người, lãnh đạo phòng đã cùng tập thể phòng đoàn kết, gắn bó khắc phục mọi khó khăn xây dựng phòng trưởng thành về con người và nhận thức, vững vàng về nghiệp vụ, thành thạo ở nhiều vị trí công tác, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ nhau khi cần thiết với mục tiêu tất cả vì công việc, nhiệm vụ được giao. 

Những điều này, dần đưa phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện tốt công tác Tổ chức và  cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện. Trước tình hình thực tế tại Bệnh viện cán bộ viên chức chỉ chuyên tâm về chuyên môn theo từng lĩnh vực, công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ, thi ếu. Lãnh đạo cũng như tập  thể  phòng  đã  dày  công  nghiên  cứu, tìm  tòi  tham  khảo  và  đưa ra  được những giải pháp, sáng kiến kịp thời, làm sao để tổ  chức triển khai thực hiện công việc được đúng tiến độ, tiết kiệm thời gian, nhân lực mang lại được hiệu quả  công  việc  cao  nhất  hoàn thành  tốt  nhiệm  vụ  Ban  lãnh  đạo  Bệnh viện giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Bệnh viên.